News

ЈАВНИ КОНКУРС за избор директора Туристичке организациоје града Сомбора

Дел.број: 312/2017

Дана: 07.09.2017. године

На основу члана 8. и 12. Одлуке о оснивању Туристичке организације града Сомбора и члана 27. Статута Туристичке организације града Сомбора, Управни одбор Туристичке организације града Сомбора на 14. седници, одржаној дана07. 09.2017. године донео је одлуку да расписује:

 

 

                                                         ЈАВНИ КОНКУРС

                        за избор директора Туристичке организациоје града Сомбора

 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације града Сомбора, на мандатни период од 4 (четири) године.

 

Опис послова:

Представља и заступа ТОГС, организује и руководи радом ТОГС, доноси и предлаже акте за усвајање за које је овлашћен Законом и Статутом, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, предлаже акте које доноси управни одбор ТОГС-а, извршава одлуке Упавног одбора и предузима мере за њихово спровођење и учествује у раду Управног и Надзорног одбора, наредбодавац је за извршење финансијског плана, стара се о законитости рада, наменском коришћењу средстава и располагању имовином, стара се о извршењу програма рада и финансијског плана, стара се о извршењу планова и уговорних обавеза и предузима мере за њихово извршење, одлучује о набавци основних средстава, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, обавља и друге послове утврђене законом, статутом, општим актима и одлукама Скупштине Града Сомбора.

 

Услови:

Поред општих услова прописанихЗаконом, кандидат мора да испуњава и следеће услове:1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима 3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете

4) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора

5) познавање рада на рачунару

6) возачка дозвола Б категорије

                                     

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:

1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија)

2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија)

3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија)

4) уверење да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора

5)доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења или друге потврде) из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искустви

6) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или сертификата о активном знању страног језика

7) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима

8) фотокопија личне карте

9) фотокопија возачке дозволе

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања.

 

Јавни конкурс се оглашава у листу „Дневник“, на огласној таблиНационалне службе за запошљавање и на интернет страници Туристичке организације града Сомбора .

 

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација града Сомбора, Трг Цара Лазара 1, 25 000 Сомбор у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати - пријава по конкурсу за избор директора Туристичке организације града Сомбора“.

 

Управни одбор дужан је да у року од 15 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата за директора и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора Оснивач именује директора Туристичке организације града Сомбора.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.

 

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 025/434-350 или путем мејла: mivkovic@visitsombor.org(особа за контакт Мирјана Ивковић, дипл.правник).

                                                                        

 

                                                                                      Председник Управног одбора ТОГС

                                                                                                              

                                                                                                             Игор Петровић