I N F O R M A T O R O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA ODREĐIVANjE KATEGORIJE KUĆA, APARTMANA, SOBA I SEOSKIH TURISTIČKIH DOMAĆINSTAVA

I N F O R M A T O R O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA ODREĐIVANjE KATEGORIJE KUĆA, APARTMANA, SOBA I SEOSKIH TURISTIČKIH DOMAĆINSTAVA


Prilikom podnošenja Zahteva za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:


1. Čitko popunjen Obrazac zahteva za određivanje kategorije objekta za pružanje usluga smeštaja
Sastavni deo zahteva je i:
- izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova
- izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova i
- izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta. (Videti uputstvo za popunjavanje izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u kategoriju).
Uslovi za ispunjavanje minimalno tehničkih uslova sadržani su u Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata, minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 48/12).
Uslovi za ispunjavanje sanitarno-higijenskih uslova sadržani su u Pravilniku o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 48/12- dr.pravilnik).
Uslovi za dodeljivanje tražene kategorije zasnivaju se na ostvarivanju utvrđenog minimalnog broja bodova po osnovu izbornih elemenata. Metodologija bodovanja odnosno elementi i kriterijumi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata sadržani su u Pravilniku o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 103/10).


Zahtev se podnosi u Gradskom uslužnom centru Grada Sombora, Sombor, Trg Cara Uroša broj 1, radnim danima od 7.00 do 15 časova.


2. Fotokopija Rešenja o registraciji privrednog subjekta;
2.1 Dokaz o vlasništvu
2.2. Prepis lista nepokretnosti original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci
2.3 Ukoliko je objekat u postupki legalizacije uz Prepis lista nepokretnosti prilaže se i Uverenje original ili overena fotokopija koja ne sme biti starija od šest meseci da je za navedeni objekat podnet zahtev za legalizaciju
2.4. Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se Ugovor o kupoprodaji ili otkupu stana, ili Ugovor o poklonu ili Rešenje o ostavinskoj raspravi i dr. dokazi (original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci
2.5. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva,
3. Dokaz o uplati administrativne takse;
Republička administrativna taksa u iznosu od 780,00 dinara po objektu uplaćuje se u korist budžeta Republike Srbije na uplatni račun broj: 840 -742221843 - 57, model broj: 97, poziv na broj: 81-232 .
4. Dokaz o uplati naknade troškova za postupka razvrstavanja ugostiteljskog objekta u kategoriju, prema sledećoj tabeli:
Veličina objekta Iznos u dinarima
Objekti do 50 m² 2.230,00
Objekti od 50 do 150 m² 2.740,00
Objekti preko 150 m² 3.270,00

na uplatni račun broj: 840-742341843-24; model broj: 97; poziv na broj: 81-232