Accommodation

Hotels
Garni hotel „Andric” ***

Trg Koste Trifkovica 3, Sombor
phone: +381 25 422 422
e-mail: recepcija@hotelandric.co.rs
web: www.hotelandric.co.rs

→ Read more


Lodging
Cvrčak

Veljka Petrovića 9, Sombor
phone +381 25  412 020
e-mail: prenocistecvrcak@sbb.rs
web: www.prenocistecvrcak.com

→ Read more


Karibo

Rade Končara 12, Sombor

→ Read more


„Piccolina”

Avrama Mrazovića 2, Sombor
phone: +381 25 412 820
e-mail: piccolinapansion@open.telekom.rs
web: www.piccolina.co.rs

→ Read more


Lodge in

Trg Republike 1, Sombor

→ Read more


„Farkaš“

 Dalmatinska 64, Sombor

→ Read more


Motel „Knez”

Staparski put bb
phone: +381 25 5421 020
e-mail: motelknezsombor@gmail.com
web: www.knezpetrol.com

→ Read more


„Beli dvor”

Apatinski put bb, Sombor
phone: +381 25 460 110

→ Read more


Vila „Tamara”

Apatinski put bb, Sombor
phone: +381 25  434 110
e-mail: office@vila-tamara.com
web: www.vila-tamara.com

→ Read more


Anna

Žrtava fašizma 6, Bezdan

→ Read more


Auraria M

Zlatne grede 11a, Sombor

→ Read more


’’Šebešfok’’

 Vikend naselje Šebešfok 110, Bezdan

→ Read more


Private accommodation
Seosko turističko domaćinstvo ****

Dida Hornjakov salaš u Gradini

Hornjak Šima

Gradina 65, Sombor

kapacitet: 2/2, 1/2

Apartment

Apartment ’’Centar 2’’

→ Read more


Vila Olga

Venac Živojina Mišića, Sombor
phone :+381 25 480 844
web: www.vilaolga.rs
e-mail:office@oristta.rs

→ Read more


Apartman**

“Apartment No.15” - Ivan Jerković

→ Read more


Apartment

Apartment Novaković

→ Read more


Kuća * za smeštaj Amylea

Ive Lole Ribara 8, Svetozar Miletić

→ Read more


’’Raod 6 Ranch’’

Gakovacki put bb (Nenadić 20a) Sombor

→ Read more


Apartman**

Kralja Petra I 32, Sombor

→ Read more


Apartman*

Venac Živojina Mišića 19, Sombor

→ Read more


Apartment (2*)

Somborska 1, Svetozar Miletić

→ Read more


Rooms (2*)

Dositeja Obradovića 2, Svetozar Miletić

→ Read more


Zeleni Sombor

Irena Letmanji Chifor

→ Read more


Camps and campgrounds
Red Cross Sombor

Apatinski put 19, Sombor
phone: +381 25/ 431 430
e-mail: ckso@eunet.rs

→ Read more


Bike camp Long tour

Apatinski put 49, Sombor

→ Read more


Tents place SoSul

 Venac Petrove gore 23, Sombor

→ Read more


Kamp Bezdan

Kanalska obala bb, Bezdan

→ Read more


I N F O R M A T O R O POTREBNOJ DOKUMENTACIJI ZA ODREĐIVANjE KATEGORIJE KUĆA, APARTMANA, SOBA I SEOSKIH TURISTIČKIH DOMAĆINSTAVA


Prilikom podnošenja Zahteva za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:


1. Čitko popunjen Obrazac zahteva za određivanje kategorije objekta za pružanje usluga smeštaja
Sastavni deo zahteva je i:
- izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova
- izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova i
- izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta. (Videti uputstvo za popunjavanje izjava o ispunjenosti standarda za razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smeštaj u kategoriju).
Uslovi za ispunjavanje minimalno tehničkih uslova sadržani su u Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata, minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 48/12).
Uslovi za ispunjavanje sanitarno-higijenskih uslova sadržani su u Pravilniku o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 48/12- dr.pravilnik).
Uslovi za dodeljivanje tražene kategorije zasnivaju se na ostvarivanju utvrđenog minimalnog broja bodova po osnovu izbornih elemenata. Metodologija bodovanja odnosno elementi i kriterijumi za kategorizaciju ugostiteljskih objekata sadržani su u Pravilniku o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj ("Službeni Glasnik RS", broj 41/10 i 103/10).


Zahtev se podnosi u Gradskom uslužnom centru Grada Sombora, Sombor, Trg Cara Uroša broj 1, radnim danima od 7.00 do 15 časova.


2. Fotokopija Rešenja o registraciji privrednog subjekta;
2.1 Dokaz o vlasništvu
2.2. Prepis lista nepokretnosti original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci
2.3 Ukoliko je objekat u postupki legalizacije uz Prepis lista nepokretnosti prilaže se i Uverenje original ili overena fotokopija koja ne sme biti starija od šest meseci da je za navedeni objekat podnet zahtev za legalizaciju
2.4. Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se Ugovor o kupoprodaji ili otkupu stana, ili Ugovor o poklonu ili Rešenje o ostavinskoj raspravi i dr. dokazi (original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci
2.5. Izvod iz registra poljoprivrednog gazdinstva,
3. Dokaz o uplati administrativne takse;
Republička administrativna taksa u iznosu od 780,00 dinara po objektu uplaćuje se u korist budžeta Republike Srbije na uplatni račun broj: 840 -742221843 - 57, model broj: 97, poziv na broj: 81-232 .
4. Dokaz o uplati naknade troškova za postupka razvrstavanja ugostiteljskog objekta u kategoriju, prema sledećoj tabeli:
Veličina objekta Iznos u dinarima
Objekti do 50 m² 2.230,00
Objekti od 50 do 150 m² 2.740,00
Objekti preko 150 m² 3.270,00

na uplatni račun broj: 840-742341843-24; model broj: 97; poziv na broj: 81-232